فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه اثربخشی دوره های کمک های اولیه و امداد

ابزار گرد¬آوری اطلاعات، پرسشنامه¬ی محقق ساخته می¬باشد. در طراحی پرسش¬نامه از طیف لیکرت پنج¬گزینه¬ای که 1 به معنای (خیلی کم )، 2 (کم)، 3 (متوسط)، 4 (زیاد ) و 5 (خیلی زیاد) می¬باشد، استفاده شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001)

پرسشنامه استاندارد جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل